Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

zaterdag 29 december 2007, 15.00 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Berufsverbot voor Iraanse studenten

De Technische Universiteiten van Nederland weigeren sinds kort studenten uit Iran. De TU’s zeggen namelijk niet te kunnen voorkomen dat deze studenten in aanraking komen met nucleaire technologie. Dat is immers gewone kost aan de UT’s. Om die reden nemen ze maar helemaal geen studenten uit Iran meer aan en trouwens ook geen nieuwe medewerkers meer van die afkomst. Niet uit eigen beweging overigens maar op verzoek van onze regering. Ik vraag me af of de regering echt denkt dat hiermee de verspreiding van kennis over nucleaire technologie kan worden tegengehouden. Samen met collega Renske Leijten heb ik er de volgende vragen over gesteld:

Update: antwoord van de minister van 4 januari 2008.

1. Kent u het bericht ‘TU’s laten Iraniërs niet meer toe’? (1)
2. Is het juist dat de Immigratie en Naturalisatie Dienst van universiteiten een garantieverklaring vraagt waarin wordt uitgesloten dat Iraniërs in aanraking komen met nucleaire technologische kennis en dat zonder deze verklaring aan studenten uit Iran geen visum wordt verleend?
3. Is het juist dat de ministers van Buitenlandse Zaken en Onderwijs de technische universiteiten onlangs hebben verzocht terughoudend te zijn met de toelating van Iraniërs die in Nederland een technische studie willen volgen?
4. Welke precieze juridische basis acht u van toepassing voor de handelwijze van de IND en het verzoek van de bewindslieden aan de technische universiteiten? Kunt u uw antwoord toelichten?
5. Kunt u, indien u de juridische basis mede relateert aan een resolutie van de VN, aangeven hoe andere lidstaten van de VN, bijvoorbeeld in de EU, hiermee omgaan?
6. Deelt u de opvatting van de Universiteit Twente dat nooit valt uit te sluiten dat studenten in contact komen met nucleaire kennis waardoor studenten uit Iran in de praktijk in het geheel niet aan een Nederlandse technische universiteit kunnen studeren?
7. Is het u bekend dat de Universiteit Twente voorlopig ook geen Iraniërs meer aanneemt als medewerker? Is dit tevens op verzoek van de bewindslieden?
8. Wat betekenen genoemde maatregelen voor huidige studenten uit Iran die met een geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijven en aan een technische universiteit studeren?
9. Bent u van mening dat op deze wijze verspreiding van kennis van nucleaire technologie effectief kan worden tegengegaan?

(1) www.utnws.utwtente.nl/new/?artikel_ID=71205

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen de staatssecretaris van Justitie. (Ontvangen 27 maart 2008), zie ook Aanhangsel
Handelingen nr. 1164, vergaderjaar 2007–2008

1
Ja.

2 Nee, er wordt door de IND niet om een dergelijke garantieverklaring verzocht. De IND heeft de betreffende onderwijsinstellingen uitsluitend geattendeerd op de VR-resolutie en heeft daarbij in het kader van de aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of verblijfsvergunning verzocht om aan te geven of de bewuste opleiding volgens hen al dan niet binnen het bereik van Veiligheidsraadresolutie 1737 viel.

3
Ja, met dien verstande dat onze oproep tot terughoudendheid niet technische studies in het algemeen betrof, maar specifiek gericht was op het uitnodigen van Iraniërs voor opleidingen die zouden kunnen bijdragen aan proliferatiegevoelige activiteiten van Iran en aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. Bovendien werd verzocht om alertheid met betrekking tot Iraniërs die reeds in Nederland een studie volgen. Tenslotte werd, gelet op de diversiteit aan opleidingen en de hoge specialisatiegraad, de instellingen verzocht om binnen de eigen instelling na te gaan welke onderdelen van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten binnen het bereik van deVeiligheidsraadresolutie vallen.

4 en 5
Op 23 december 2006 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een voor alle lidstaten bindende resolutie (S/RES/1737/2006) aangenomen waarin Iran wordt opgedragen alle verrijkingsgerelateerde en opwerkingsactiviteiten en werkzaamheden aan alle zwaar-waterprojecten op te schorten. Om dit te bereiken is een aantal maatregelen afgekondigd, zoals een verbod op de export naar Iran van goederen en technologieën die gebruikt kunnen worden bij nucleaire activiteiten, en het bevriezen van fondsen en andere middelen van personen en entiteiten die bij het Iraanse nucleaire programma betrokken zijn. Bovendien roept de resolutie in paragraaf 17 de lidstaten van de VN op om «waakzaamheid te betrachten en gespecialiseerd onderwijs of training van Iraanse onderdanen, op hun grondgebied of door hun onderdanen, te voorkomen in disciplines die zouden kunnen bijdragen aan Iraanse proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten en de ontwikkeling van overbrengingsmiddelen voor nucleaire wapens». Naar aanleiding van deze resolutie van de Veiligheidsraad heeft de Raad van de Europese Unie op 27 februari 2007 een Gemeenschappelijk Standpunt vastgesteld (2007/140/GBVB) waarin de lidstaten van de EU gezamenlijk de resolutie van de VN-Veiligheidsraad uitwerken. In Artikel 6 ligt vastgelegd dat «de EU-lidstaten, overeenkomstig hun nationale wetgeving, de nodige maatregelen moeten treffen om te verhinderen dat, op hun grondgebied of door hun onderdanen, gespecialiseerde vorming of opleiding aan Iraanse onderdanen wordt verstrekt, die bijdraagt aan proliferatiegevoelige activiteiten van Iran en aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens». Zowel de Resolutie als het Gemeenschappelijk Standpunt brengen niet alleen voor Nederland, maar voor alle lidstaten van de VN en de EU verplichtingen mee die onverwijld dienen te worden uitgevoerd. De exacte wijze van implementatie van deze specifieke verplichting is uiteraard afhankelijk van de onderwijssituatie in de individuele EU-lidstaten. In onder andere Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt in ieder geval inmiddels een strikte screening van Iraniërs die specifieke kenniswillen vergaren toegepast.

6 en 7
Het is geenszins de intentie van de Nederlandse regering om Iraniërs generiek uit te sluiten van technische opleidingen. Veiligheidsraadresolutie 1737 en het Gemeenschappelijk Standpunt van de EU bepalen dat voorkomen dient te worden dat Iraniërs gespecialiseerde opleidingen worden aangeboden die zouden kunnen bijdragen aan Iraanse proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten en de ontwikkeling van overbrengingsmiddelen voor nucleaire wapens. In het Nederlandse onderwijsbestel is medewerking van de instellingen om aan deze internationale verplichting invulling te geven essentieel. In eerste instantie is aan de VN-verplichting invulling gegeven door strikt toezicht op de visumverlening aan bepaalde categorieën Iraanse studenten. Teneinde evenwel te voorkomen dat daardoor onnodig studenten geweigerd worden, vindt op dit moment nog nader overleg plaats met de universiteiten over welke specifieke onderwijs en onderzoeksactiviteiten in Nederland onder deze resolutie vallen.

8
Voor Iraanse studenten die reeds in Nederland verblijven met een geldige verblijfsvergunning geldt eveneens een verhoogde waakzaamheid.

9
De regering is van mening dat een dergelijke bepaling een belangrijk onderdeel vormt van een breder pakket aan maatregelen dat door de Veiligheidsraad aan Iran is opgelegd opdat voorkomen wordt dat Iran de kennis verwerft die zou kunnen bijdragen aan Iraanse proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten en de ontwikkeling van overbrengingsmiddelen voor nucleaire wapens.

Update: lees hier het artikel dat ik samen met Behnam Taebi schreef voor NRC.Next

11 reacties »

 1. H’m, het doet mij denken aan het lawaai dat indertijd door (toen staatssecretaris onderwijs) Mark Rutte werd gemaakt. Ik vond dat toen tamelijke onzin.

  Trouwens: Waar eindigt dit? Alle studenten met “een verkeerd geloof” (of “nog erger”, met een combinatie van “verkeerde kleur” en “verkeerd geloof”) weren?

  Moet je vooral doen. Menig bèta groep aan universiteiten draait al voor een flink deel op buitenlanders.

  Dus gaan weren, al die gasten (b.v. Indiërs met een moslim geloof) … nietwaar? Maak je van Nederland – wie weet – op termijn een land van dozenschuivers en (goedkope …) praatjesmakers.

  Verder, en dat was heel wat ernstiger: De heer Kahn (Pakistan, dus een “bondgenoot” …) kon rustig veel kennis over ultracentrifuges op doen, en vervolgens zijn vaderland aan een kernwapen helpen.
  Overigens: Deze man zat niet bij de TU, maar “gewoon” bij Urenco.

  Tot slot: Als het in Iran ooit de goede kant op gaat zal het mogelijk ten gevolge hiervan minder wetenschappelijke kontakten met Nederland onderhouden … ook zo’n “geweldig” resultaat. Denk er aan dat m.n. onder goed opgeleide mensen (die regelmatig ook in het westen hebben gestudeerd) krachten aanwezig zijn, die in Iran tot democratisering kunnen leiden.

  Ikzelf zie het bovenstaande als contra-productief.

  Mazzel & broge, Evert

  Reactie door Evert Wesker — zaterdag 29 december 2007 @ 17:13

 2. Zo kunnen ze wel even doorgaan. Iemand uit Libië, of die andere zogenaamde schurkenstaten. Trouwens iedereen werkt met nucleaire technologie waarom wij wel en zij niet. Natuurlijk zijn we bang voor verdere verspreiding van atoomwapens,maar Pakistan heeft ze Israël ook? Zuid Afrika?. Als je een wapen maakt dan zal het gekopieerd worden helaas het is niet anders. Als alle, maar dan ook alle landen afstand van dit wapen dan mag je het vingertje opheffen tegen anderen en anders moet je, je mond houden.

  Reactie door Harry Sangers — zaterdag 29 december 2007 @ 19:30

 3. Het braafste universiteitje van Europa?

  Reactie door walking bull — zondag 30 december 2007 @ 16:27

 4. Volgens mij is dit doodgewoon discriminatie op basis van afkomst, en in strijd met artikel 1 van de grondwet. Volstrekt verwerpelijk, dit beleid.

  En over kernwapens: wat was toch ook maar weer het land dat tweemaal een stad vol burgers met een kernbom heeft platgegooid, en daarmee een paar honderdduizend onschuldige mensen heeft vermoord? Volgens mij was dat niet Iran. Waarom onderhoudt Nederland nog steeds betrekkingen met de allergevaarlijkste schurkenstaat, de VS?

  Reactie door rooieravotr — zondag 30 december 2007 @ 16:35

 5. Worden Israëliers ook geweerd? Israël zegt weliswaar geen kernwapens te hebben, maar laat geen inspecties toe.

  Reactie door Harry Scheltema — zondag 30 december 2007 @ 16:37

 6. KENNIS=MACHT. In een open samenleving en open internet valt van alles te ontdekken te copieren en te misbruiken. De communicatie snelheid en de inhoud die digtaal beschikbaar is neemt exponentieel toe.
  Totalitaire regimes kunnen dus steeds makkelijker misbruik maken van theoretische kennis. Praktisch iets gevaarlijks gaan bouwen is nog niet makkelijk en steeds beter ( digitaal ) traceerbaar …ook weer door sataliet en andere digitale archieven en boekhoud technieken van gebruikte grondstoffen.

  Big brother is watching us….
  Wie mag big brother zijn en wie controleert? Is ook een interssante discussie…..

  Ik zie dus wel een veiligheidsrisico.
  Maar het uitsluitings-beleid van universiteiten is een hellend en discriminatoir vlak en niet sluitend bovendien.
  Wel makkelijk ( goedkoop )uitvoerbaar voor universiteiten.
  Verder vind ik dat Evert Wesker de positieve zaken goed belicht als je in NL buitenlanders opleidt die je niet moet onderschatten.
  The good guys zijn nog altijd in de meerderheid over de bad guys
  ook onder buitenlandse studenten….hoop ik.
  ( Onderzoekspuntje voor binnenlandse veiligheidsdiensten )

  Voor NL als export land zijn die contacten welkom want studenten blijven hier, of gaan werken of leggen relaties voor NL bedrijven in binnen of buitenland.
  Technische kennis wedloop is onhoudbaar. Ook kennis om vreselijke wapens mee te maken.

  Bill Gates gaf zijn besturingssysteem vrij voor elke pc bouwer………..zijn besturings-systeem is de wereld standaard!
  Apple wilde geen kennis delen……..besturingssysteem is helaas niet veel in gebruik .

  Gevaarlijke kennis delen of niet?
  Deelt USA alle JSF hightech-kennis met Nederland in de ontwikkeling van de jager? Ik denk het niet ( kennisvoorsprong =macht )

  En wat is gevaarlijke kennis?

  Belangen afwegen

  Zijn de opkomende economien ook gevaarlijk als opkomende machten? Moeten we chinezen en Koreanen gaan weren van onze universiteiten?

  Open einde

  Reactie door Hugo Freutel — zondag 30 december 2007 @ 23:54

 7. Meest voor de hand liggende reactie in een zodanig discriminatoir zaak lijkt me dat benadeelden ervan zouden een zaak tegen betreffende universiteit moeten aanspannen voor de Europese Tribunaal voor Mensenrechten.

  Reactie door walking bull — maandag 31 december 2007 @ 13:37

 8. Indertijd heeft nederland nota bene dhr.Kahn op verzoek van de amerikanen met nucleaire kennis laten lopen. En nu? Wat mij betreft is vraag 10: Is er weer sprake van massavernietigingswapens die er niet zijn?

  Reactie door tael — dinsdag 1 januari 2008 @ 18:44

 9. Geldt dit ook voor studenten met een Nederlandse en Iraanse nationaliteit?

  Reactie door darius — donderdag 3 januari 2008 @ 17:30

 10. Forgive me using the English, I am not good at Dutch language, I can read, but not write very well.

  First and foremost I have to express my sincere thanks for your help. I just visited your weblog and I am happy to read this article. I have to say thanks for your attendance, not because this rule is against Iranian, just because it is not fair.

  I am a Persian (Iranian) student who found an opportunity to study as a PhD student in structural engineering at Technical University of Delft. I received an invitation about 7 months ago to visit TUDelft. But when I applied for visa to travel to the Netherlands, the answer was negative! Dutch Ministry of Foreign Affairs in the negative answer letter mentioned that:
  “Ingevolge artikel 15 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 19 juni 1990 juncto artikel 5 van de Schengengrenscode van 15 maart 2006 en op grond van op het Soeverein Besluit van 12 december 1813 terug te voeren bevoegdheid inzake visumverlening, is uw visumaanvraag afgewezen, daar u niet voldoet aan de in artikel 5 lid 1, onder e. gestelde voorwaarde: Niet worden beschouwd al seen bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten, en met name niet om dezelfde redenen met het oog op weigering van toegang gesignaleerd staan in de nationale databanken van de lidstaten.
  De redden is dat het verlenen van een visum de internationale betrekkingen schaadt.”

  I don’t know where those words are come from. Everybody who reads that letter will think I am a criminal! Why should they do that to me? The fact is I have never been in a foreign country. I am just a student who wants to continue his study like many other youths. That was going to be my very first travel abroad.
  After that, Delft University sent an Objection Letter to Dutch Ministry of Foreign Affairs and mentioned that my research area is bridge engineering and not related to nuclear technology. But this letter was never answered properly.
  I tried so hard to have that PhD position, I presented a PhD proposal and submitted 4 journal papers related to PhD research, finally I made it and I got the admission letter. then I thought with this letter I can apply for another visa. Until 20th December that I informed this “unfair rule” that rules out Iranian student. and now I think I am going to miss that position, because with this new “unfair rule” I can not start my study.
  However, I am asking you to get acquainted with Persia (Iran) and Persian. Then you will understand that Persians are very kind, hospitable, peaceable and civilized people. Persia has a great 13000 years civilization.
  Persian students are highly motivated to continue their study in post-graduate courses. And because there is no opportunity for them to study and then find a good job in Iran, they leave Iran to satisfy their wishes. Most of them permanently leave Iran, because they don’t want to work for their governors. Have you ever heard that Iran has the “World’s Highest Rate of Brain Drain”?
  As a matter of fact, the students who leave Iran and pay for their study in foreign countries are the most talented people in my country.
  5 years ago in 1/28/2003 an Iranian student ranked first in gaining PhD scholarship in the Netherlands, and in that ceremony:
  the head of the Netherlands’ ITC, Elred Myern, appreciating the endeavors of the Iranian students, said during the graduation ceremony of the scientific center that 562 students referred to the ITC by Iranian universities, government organizations and scientific centers have participated at ITC’s various courses so far.
  He added, “keeping in mind the talent observed in Iranian students, and their efforts aimed at reaching scientific heights, the ITC is not only proud to have them in Netherlands, but asks for increasing the ratio allocated to them in its courses.”
  Myern added, “Iran can soon become ITC’s Mid-Eastern link with the central Asia and Caucasus regions, thanks to the talent of the Iranian students.”

  Please help Persian students make their wishes come true.
  Persian students are not dangerous! They only want to study, actually they love to study! Hope the world understands us.

  A thousand thanks in advance.

  Reactie door Persian student — donderdag 10 januari 2008 @ 02:30

 11. Thank you for your efforts. I am an Iranian .
  3 month ago I sent my C.V. to apply for PhD program to one of the professors of Twente University, whom I was interested in his research field. He agreed and I sent him copies of my certificates, after that he answered :
  “I did receive your documents per express mail. We had reached the point, that we were sending your papers to our foreign affairs office for
  approval to offer you a position as PhD-student, when we were informed of
  the following:
  The Dutch government has issued a regulation these days, which only allows universities to appoint Iranian students if a guarantee can be
  issued that they will not get access to nuclear technological information.
  As our university cannot give such a guarantee, because as a student or
  employee you have basically access to all information within the university, you will not be issued a visa for entry and employment in the Netherlands under the present circumstances.
  I am so sorry for you and feel very disappointed, because we had
  identified you as an excellent candidate.”
  But the fact is that I am a polymer engineer ,I know nothing and have nothing to do with nuclear information. I don’t know why I can’t go to Netherland for studying but other people from different countries can.

  Reactie door M.S.S — zaterdag 12 januari 2008 @ 11:04

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie