Harry van Bommel

Weblog
Harry van Bommel

dinsdag 23 oktober 2012, 23.15 uur – Harry
Categorie: Algemeen, Harry vraagt

Stop verplichte privatisering water!

Griekenland en Portugal willen onder druk van Europa hun drinkwatervoorziening volledig of voor een belangrijk deel privatiseren. Sinds de privatiseringsgolf in de jaren negentig is er overal in de wereld bewijs te vinden dat dit een zeer slecht idee is. De kwaliteit en toegankelijkheid van deze basisbehoefte staan erdoor onder druk. Niettemin worden deze landen hiertoe gedwongen in ruil voor het steunpakket vanuit de EU. Daarom heeft een aantal maatschappelijke organisaties zeer terecht bij de Europese Commissie geprotesteerd tegen deze verplichting. Het antwoord op hun brief liegt er niet om. De Europese Commissie is niet van plan om deze eis aan die landen in te trekken. Tijd om vanuit Nederland de Commissie op andere gedachten te brengen. Daarom heb ik de volgende vragen gesteld:

Update: antwoord van de minister van 13 november 2012:

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën over de verplichte privatisering van waterbedrijven in ruil voor Europese steunleningen (ingezonden 24 oktober 2012)

1)
Hebt u kennisgenomen van de publieke briefwisseling tussen de Europese Commissie en verschillende maatschappelijke organisaties over de verplichte privatisering van de collectieve watervoorziening? (1)

Antwoord:
Ja.

2
Is het waar dat Griekenland en Portugal verplicht zijn hun waterbedrijven te privatiseren als voorwaarde voor financiële steun vanuit de EU? Indien ja, kunt u aangeven vanuit welke instantie(s) deze voorwaarde naar voren is gebracht en wie verantwoordelijk is voor het uiteindelijk vaststellen van deze voorwaarde?

3
Deelt u de mening dat de EU bij het verlenen van financiële steun geen voorwaarden zou moeten stellen die de beschikbaarheid en kwaliteit van bepaalde publieke voorzieningen, waaronder die van collectieve watervoorziening, in gevaar kunnen brengen? Indien neen, waarom niet?

4
Deelt u de mening dat vanuit de Europese verdragen en geldende Europese wetgeving de Europese Commissie neutraal hoort te handelen ten aanzien van de mate waarin de collectieve watervoorziening in deze lidstaten behoort te worden geprivatiseerd? (2) Indien neen, waarom niet? Indien ja, deelt u de mening dat het standpunt van de Commissie hier niet mee in overeenstemming is?

5
Bent u nog steeds tegen volledige privatisering van de drinkwatervoorziening en van mening dat landen vrij behoren te zijn in het maken van deze beslissing? (3) Zo ja, op welke wijze heeft u dit standpunt tot uitdrukking laten komen bij de gesprekken over de voorwaarden die gesteld zijn aan programmalanden als Griekenland en Portugal?

6
Is het waar dat Griekenland op het punt staat meerderheidsbelangen in verschillende waterbedrijven te verkopen en Portugal plannen heeft om het publieke waterbedrijf te privatiseren? (4,5) Indien ja, kunt u aangeven op welke wijze de Commissie garandeert en controleert dat de toegang tot de drinkwatervoorziening behouden blijft?

Antwoord 2-6:

De inzet van het kabinet, gesteund door de Tweede Kamer, is dat financiële steun aan landen in nood gepaard gaat met strikte conditionaliteit die leidt tot economisch herstel en aanpassing van de onevenwichtigheden. Onderdeel van de conditionaliteit bij de huidig afgesproken leningenprogramma’s vormen privatiseringen. Privatisering van overheidsbedrijven draagt bij aan de vermindering van de overheidsschuld, maar kan ook leiden tot vermindering van subsidies aan staatsbedrijven en daarmee bijdragen aan het verbeteren van de overheidsfinanciën. Privatiseringen kunnen het potentieel herbergen om de efficiëntie van bedrijven en in breder perspectief het concurrentievermogen van de economie als geheel vergroten. Op die manier kunnen de bestaande onevenwichtigheden worden aangepakt die ook een onderdeel vormen van de oorzaken van de huidige crisis. De gevraagde privatiseringen kunnen op deze manier bijdragen het concurrentievermogen en de concurrentiepositie van zowel Portugal als Griekenland versterken.

Bij zowel Portugal als Griekenland maken privatiseringen onderdeel uit van de condities die gepaard gaan met de financiële steun aan die beide landen krijgen uit het EFSF. De precieze conditionaliteit die gepaard gaat met financiële steun is vastgelegd in de Memorandum of Understanding (MoU). De Tweede Kamer is over de inhoud hiervan reeds geïnformeerd in de Kamerbrief nieuw leningenprogramma Griekenland met kenmerk BFB2012-7398M, d.d. 20 maart 2012, en voor Portugal in het verslag Eurogroep en Ecofin Raad van 16 en 17 mei 2011 met kenmerk BFB2011-1103M, d.d. 18 mei 2011.

In het geval van Portugal zijn er afspraken in het MoU gemaakt tussen de Trojka (IMF, Commissie en ECB) en Portugal over de noodzaak van privatiseringen. De keuzes worden vervolgens op nationaal niveau geïnitieerd en de Trojka houdt nauw toezicht op de implementatie van de voorwaarden uit het gehele leningenprogramma.

In het geval van Griekenland zijn in het programma zoals overeengekomen in februari, concretere afspraken gemaakt over de privatiseringen en is er ook een lijst opgesteld met te privatiseren bedrijven, waaronder waterbedrijven. Deze lijst is te vinden in de MoU die aan de Tweede Kamer is verstuurd bij de Kamerbrief nieuw leningenprogramma Griekenland met kenmerk BFB2012-7398M, d.d. 20 maart 2012. De Trojka en de lidstaten achtten een verdere concretisering en invulling van het Griekse privatiseringenprogramma noodzakelijk vanwege de gebrekkige implementatie van de voorwaarden uit het oude leningenprogramma.

Samen met de Commissie is het kabinet van mening dat de privatisering van openbare nutsbedrijven, met inbegrip van bedrijven ten aanzien van de watervoorziening, voordelen kan opleveren voor de gehele samenleving. De privatisering moet plaatsvinden nadat een passend regelgevend kader is opgesteld om misbruik door (particuliere) monopolies te voorkomen. Tegelijkertijd moet toegang tot basisgoederen worden gewaarborgd. Het is zodoende belangrijk om zowel gelijke en eerlijke toegang tot openbare nutsvoorzieningen (zoals water, gas, elektriciteit), als een goede kwaliteit van de dienstverlening en een financieel duurzaam aanbod te waarborgen. Het kabinet heeft vertrouwen dat de Trojka, met daarin ook de Commissie, erop toeziet dat de privatisering van waterbedrijven volledige toegang tot water voor alle burgers garandeert.

Bronnen:
1) http://www.tni.org/article/ec-stop-imposing-privatisation-water?context=599
2) Gelet op artikel 345 VWEU en artikel 17 van de richtlijn
3) Antwoorden vragen van het lid Irrgang over Waterprivatisering door de
Wereldbank, 10 mei 2012, 2012Z08819, DFV/IF-096/2012
4) http://www.hradf.com/uploads/files/20120425-report-q1-2012-en.pdf
5) http://www.waterforum.net/component/content/article/5-archief/2208-portugal-stelt-privatisering-waterbedrijf-uit

49 reacties »

 1. hallo, dit is een test zoals afgesproken

  Reactie door ad — woensdag 24 oktober 2012 @ 12:04

 2. Hierover kunnen we kort zijn: gedwongen privatisering van de collectieve (drink)watervoorziening als voorwaarde voor financieel-economische steun door de Europese Gemeenschap is ronduit schandalig. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor de bevolking. Het is trouwens een collectieve, historisch opgebouwde verworvenheid, waarover een op een bepaald moment toevallig aan de macht zijnde regering m.i. niet zo maar op die wijze zou mogen beschikken. Alles dient in het werk te worden gesteld om dit tegen te houden.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 25 oktober 2012 @ 20:50

 3. @2 Olav Meijer.

  Jawel een schande, in Zuid_afrika ligt een voorbeeld in de townships waar, naar ik meen Suez

  ( Jawel van GDF – Suez, de eigenaar van het grootste deel van onze grootschalige electriciteits opwekkers, jawel Frans staat eigendom)

  over de ruggen van de bevolking winst ging maken door middel van deze eerste levens voorwaarde.

  In mijn ogen is dit een variatie op de speech van Seattle betreffende de volgende zinssnede:

  “Man can no more own the land we walk upon, than lay claim to the air we breath”.

  Het vermarkten van de absoluut noodzakelijke levens voorwaarden is een schande.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — vrijdag 26 oktober 2012 @ 14:33

 4. Niet alleen Portugal en Griekenland….ook in Duitsland en wellicht langzaam de gehele EU wordt milimeter voor milimeter de achterdeur open gezet voor miljardenverdiensten aldus een uitzending op WDR hedenochtend 14 december:
  Zie http://www.monitor.de staat onder de titel “Geheimoperation Wasser:
  Wie die EU-Kommission Wasser zur Handelsware machen will

  ook wel direkt te vinden onder link:
  http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2012/1213/wasser.php5

  Samenvatting:
  Een enorme zegen voor grote multinationals die jarenlang gestreden hebben voor dit waterrecht die een miljarden industrie vertegenwoordigt en die, dus, grote gevolgen kunnen gaan hebben voor de verbruiker. Het begint met Brussel die Portugal verplicht heeft drinkwaterverzorging te privatiseren. Tegen de wil van de bevolking. Inmiddels krijgen de gebruikers torenhoge rekeningen en kunnen velen het drinkwater niet meer betalen. Regelmatig 400% prijsverhoging en aanvullende verhogingen maken het drinkwater onbetaalbaar. De crisisstaten zijn slechts het begin.
  In de “Europaische kommission ‘Vorschlag fur Richtlinie Des Europaischen Parlaments und Des Rates uber die Konzessionsvergabe’” worden verdekt de termen “Wasserversorgung” en “Marktoffnung” genoemd. Heide Ruhle geeft aan deze richtlijn nauwkeurig bestudeerd te hebben. Ze geeft aan dat de richtlijn niet rechtstreeks de mogelijkheid tot privatiseren opent, maar dit wel milimeter voor milimeter via de achterdeur gerealiseerd ziet worden. Het zou officieel allemaal niet zo bedoeld zijn, maar via deze regels zou ook de waterverzorging aan private partners toevertrouwd kunnen worden. In Berlijn heeft reeds zo’n deel-experiment plaatsgevonden en is men via een burgerinitiatief de zaak aan het terugdraaien. Een zeer kostbare aangelegenheid….De nieuwe EU-richtlijn zou echter wel eens volledig roet in het Berlijnse initiatief kunnen gooien. De eind-uitkomst blijft dezelfde: de burger betaald de rekening. Water wordt als goud een speculatie object waar veel geld mee te verdienen valt, want we zijn er allemaal van afhankelijk. Volgende ronde: privatiseren lucht??

  Reactie door Pieter — vrijdag 14 december 2012 @ 10:12

 5. Ik kan boos worden, ik kan het aanvallen, ik kan het loslaten alsof dit niet heel bijzonder is, ik kan het onder de mat schuiven als een ‘goede opbouw economie strategie’.

  Wij mensen, gegroeid in water[baarmoeder e.d.], bestaande uit 70-80% water, eerste levensbehoefte water, leven op een planeet, voor grootste deel bestaande uit water. De tekening van ons klimaat, altijd bepaald door water.

  Welke agenda wordt er gespeeld om ‘zeggenschap’ over water te krijgen?

  Dus de logica is, dat men levensbehoefte moet vrijgeven voor het creëren van een betere ‘overheidsbalans’? Sorry slaapkoppen, het werkt andersom, levensbehoefte leveren uiteindelijk tot bijdrage aan het creëren van stabiele hanteerbare sociale regels.

  to state it in truth: i give my life for free water for others

  Reactie door Pepijn v. Daal — dinsdag 18 december 2012 @ 01:48

 6. Harry, het belangrijkste bezwaar leest ik niet. En waarom noem je dat niet ? De privatisering heeft tot doel de kosten te verlagen zodat de OVERHEID de besparing kan gebruiken om er BELASTING over te heffen. Een en ander onder het mom van milieubehoud. Hogere belastingonkomsten is het ENIGE doel. De lagere kosten worden nooit doorberekend aan de burger. Zoals we eerder hebben gezien.

  Reactie door Bert Verduin — zaterdag 29 december 2012 @ 17:07

 7. Doe er dan iets aan, van een brief liggen ze echt niet wakker. Privatisering is een ramp, minder diensten en kwaliteit terwijl je wel als burger meer moet betalen.
  Stap uit de EU, Nu . Stop met het opzoeken van de fascisten van Hamas, spendeer daar geen tijd meer aan maar spendeer de tijd aan het bestrijden van de fascisten van de EU.

  Reactie door johan — zaterdag 29 december 2012 @ 17:46

 8. S C H O F T E R I G

  Reactie door Chris — zaterdag 29 december 2012 @ 20:11

 9. Een schandalige actie. Privatisering van voorzieningen in de eerste levensbehoefte zijn in mijn optiek nooit goed. Het maakt de private partijen tot machtige spelers die zeer waarschijnlijk munt uit de situatie gaan slaan door of prijs verhogingen dan wel kwaliteitsverlaging.

  Mocht er wat te winnen zijn met efficiëntie dan verdwijnt dit voordeel ongetwijfeld gewoon in de zak van deze partijen. Prijsverlagingen zijn ondenkbaar prijsverhogingen slechts noodzakelijk.

  Reactie door Olaf — zaterdag 29 december 2012 @ 20:41

 10. Jongens geen paniek, gaat toch niet werken.
  Leuk idee van de jongens uit brussel, maar las je nou echt
  Massale demonstraties wilt is dit het recept.

  Denk ff na, wat gaat een school betalen aan waterr als een kind doortrekt??
  Wat willen ze doen als die school weigert te betalen?
  School afsluiten?
  Dat is volgens mij indirecte kans op verhoging van volksgezondheid.
  En dus gaat dit nooit gebeuren.

  Reactie door Merte johanssen — zaterdag 29 december 2012 @ 20:50

 11. Maakt een oud hip hop liedje toch inene weer actueel Mos def – new world water.
  Dat opgemerkt hebbende ronduit absurd dat ze toch voor elkaar gekregen hebben.

  Reactie door Harry — zaterdag 29 december 2012 @ 20:54

 12. Het resultaat zal duidelijk zijn: net als bij energie, transport, communicatie zal alles gerund gaan worden door gigagrote bonusgraaiers. Wij gaan dat dan weer betalen.

  Reactie door Pieter — zaterdag 29 december 2012 @ 21:17

 13. Ik ben het structureel met SP oneens maar hier maak ik me ook zorgen over. Privatisering is eigenlijk nooit in het belang van de gebruiker.

  Reactie door henk — zaterdag 29 december 2012 @ 22:13

 14. Beste zzielige Harry de aandachtzoeker:
  Als je hoopt met dit soort “nieuws” de peilingen weer omhoog te spuiten wens ik je veel succes.
  Het drinkwater is net als de stroom altijd al veel te duur geweest omdat de (lokale) overheden de winst gretig gebruikten voor met name linkse hobbies.
  Proost met een glas water op een geprivatiseerd 2013.

  Reactie door Waterdrager — zaterdag 29 december 2012 @ 22:59

 15. Als deze privatisering doorgaat breekt er een revolutie uit geloof ik.
  De EU wordt zo langzamerhand een enorm onbeheersbaar geheel van megalomane politici die elk democratisch recht om zeep wil helpen.
  Grootbedrijven worden bevoordeeld ten koste van de kleine nering. We zie het in de nieuw aangesloten landen. Dat gaat net zo lang door tot die bedrijven de economische en de politieke macht hebben overgenomen. Dit laatste baart mij zorgen, want wat heb je als individu dan nog voor te kiezen, behalve wat er aan hapklare brokken wordt aangeboden.
  Ik denk dat we dit ten koste van alles moeten voorkomen.

  Reactie door jvantilt — zondag 30 december 2012 @ 01:00

 16. Binnenkort ook aksie tegen de geprivatiseerde voedselvoorziening? Het is een eerste levensbehoefte. *Schandalig*!

  Reactie door J. Sterk — zondag 30 december 2012 @ 04:49

 17. Gedwongen privatisering van de drinkwatervoorziening in ruil voor steunpakket is niet schandalig, maar ronduit crimineel gedrag.

  Reactie door Wessel — zondag 30 december 2012 @ 19:48

 18. hmm, ik zou zeggen, als je dan ook echt wat te kiezen hebt zoals nu bij de energieleveranciers, dan ben ik voor. Op dit moment krijg ik ieder jaar een verhoging voor mn kiezen omdat ik verplicht bij Waternet zit, u weet wel, van de gemeente Amsterdam, mijzelf dus. Die bepalen ook nog wel even dat er een extra heffing op mijn waterrekening bijkomt voor ontwikkelingshulp, en ga zo door. Geef mij maar de vrijheid ieder jaar een nieuwe aanbieder te kiezen, onderling flink te laten concurreren, en voila, dat drukt de prijs een stuk beter dan een door ambtenaren aangestuurd instituut.

  Reactie door ari — maandag 31 december 2012 @ 09:50

 19. In GB werd na het privatiseren van het water direct bezuinigd op het onderhoud aan de leidingen. Gevolg was dat er op een gegeven moment zichtbaar beestjes rondzwommen in het water. Na protest werd er (zo min mogelijk)onderhoud gepleegd en bleek toegevoegd aan het water. De smaak van het water is nu zo slecht, dat de meesten noodgedwongen kiezen voor het peperdure flessenwater, wat ook nog eens slecht is voor het milieu. De prijs van het water steeg ook behoorlijk dus de VVD en PvdA kunnen niet uitleggen wat het voordeel voor de bevolking zou zijn, anders dan weer aandeelhouders en mensen die al zwelgen in hun rijkdom. Goed van de SP (wéér de SP, wat moesten we zonder beginnen!) dat hier terecht vragen over worden gesteld.

  Reactie door Petra Gazendam — maandag 31 december 2012 @ 12:29

 20. @petra Gazendam: dus als ik het goed begrijp heeft de overheid in GB geen enkele voorwaarde vooraf gesteld met het uitgeven van de concessie mbt het onderhoud, prijsmaximering of kwaliteit? En overstappen naar andere leveranciers kon ook niet? Heb je een linkje naar dit verhaal?

  Reactie door ari — woensdag 2 januari 2013 @ 11:42

 21. Laat iedereen niet zo naief zijn. Als we niet massaal protesteren (via SP en graag ook anderen) dan gaat het gewoon allemaal door.
  Sinds wanneer wwordt er rekening gehouden met de burgers? Never nooit.

  Reactie door van der Peijl — maandag 14 januari 2013 @ 21:31

 22. Jammer genoeg is de SP niet de grootste geworden omdat het andere partijen is gelukt mensen om niets bang te maken voor de SP. Natuurlijk zitten multinationals en bankiers niet op de SP te wachten die voor gewone mensen opkomen, maar dat het die lui iedere keer weer lukt de mensen bang te maken voor de SP is me een raadsel! Ook nu weer is de SP de enige partij die inziet hoe vreselijk gevaarlijk het privatiseren van het drinkwater is. Overal ter wereld worden al drinkwaterbassins opgekocht om straks zelfs dik te verdienen aan water! Ik roep op massaal lid te worden van de SP!

  Reactie door petra — dinsdag 15 januari 2013 @ 14:24

 23. @Ari: de link die je vraagt over privatisering van water in het VK http://libcom.org/library/uk-water-privatisation. Lees vooral de tekst onder het kopje “Social Exclusion”: in alle grote steden kwamen uitbraken van dysenterie voor”. Dit verhaal heeft plaatsgevonden onder Thatcher, dus jaren 80 en 90. Bij het aantreden van de regering Blair (1997) is de watersector weer genationaliseerd. (Water Act 1999). Sindsdien is – in tegenstelling tot Nederland – het afsluiten van water streng verboden. Echter, 1 Brits waterbedrijf (Thames Water, een dochter van het Duitse RWE) maakt tezamen met Vivendi en Suez (Franse bedrijven) deel uit van het trio grootgeldbelang dat bij de Wereldbank en de EU lobbyt om leningen aan privatisering te koppelen. Zie ook http://www.publicintegrity.org/environment/natural-resources/water-barons

  Wie geinteresseerd is in alle huidige en toekomstige problematiek mbt tot water kan terecht op http://www.ourcommonfuture.nl. Klik links op Rapporten, dan op Water.

  Feit: in Nederland worden jaarlijks zo’n tien à vijftien duizend gezinnen
  door de waterbedrijven afgesloten. Hiermee wordt het mensenrecht op water
  geschonden: toegang tot water is in Nederland immers afhankelijk van het
  hebben van voldoende middelen. Volgens de OESO (2008) is sinds 2000 in alle
  rijke landen de kloof tussen arm en rijk aanmerkelijk groter geworden. Voor de
  nabije toekomst kan men dan ook verwachten dat het aantal afsluitingen toe zal
  nemen. Aangezien instanties de aandeelhouders van de waterbedrijven zijn, met
  in 2006 een landelijke winst van 242 miljoen (Volkskrant, 12-09-2007), zal er
  vanuit de overheid niet veel animo bestaan om een ander verdienmodel voor
  water te ontwerpen, waarin het mensenrecht wèl gegarandeerd is.

  Feit: Bij de VN-stemming in juli 2010 om water tot mensenrecht te verheffen, heeft Nederland tezamen met de 40 andere rijke Westerse landen haar stem onthouden.

  @Harry van Bommel: de grote leugen in de antwoorden van de minister is onderstaande alinea

  Privatisering van overheidsbedrijven draagt bij aan de vermindering van de overheidsschuld, maar kan ook leiden tot vermindering van subsidies aan staatsbedrijven en daarmee bijdragen aan het verbeteren van de overheidsfinanciën. Privatiseringen kunnen het potentieel herbergen om de efficiëntie van bedrijven en in breder perspectief het concurrentievermogen van de economie als geheel vergroten. Op die manier kunnen de bestaande onevenwichtigheden worden aangepakt die ook een onderdeel vormen van de oorzaken van de huidige crisis. De gevraagde privatiseringen kunnen op deze manier bijdragen het concurrentievermogen en de concurrentiepositie van zowel Portugal als Griekenland versterken.

  Deel van de Portugese crisis is dat haar grootste bedrijven in Nederland belasting betalen (bestaande onevenwichtigheid?). Dat wil zeggen dat er een geldstroom naar het buitenland loopt die eigenlijk in Portugal hoort te blijven om aldaar te worden geherinvesteerd. Aangezien de bedrijven die na de verplichte privatisering Duits/Brits en Frans zijn, weet men op voorhand dat ook deze schandalige privatisering slechts zal leiden tot het armer worden van de Portugese en Griekse staten en daarmee het armer worden van de bevolking. En bovendien zijn ze dan de zeggenschap over het eigen water kwijt.

  Reactie door Michaela — donderdag 17 januari 2013 @ 18:58

 24. http://www.heute.de/Kommunen-gegen-Wasser-Pläne-der-EU-26323906.html

  klik op bovenstaande link.

  Reactie door peter — vrijdag 25 januari 2013 @ 19:26

 25. Beste rechtse en linkse politiek,

  Willen jullie zo vriendelijk zijn de handen in één te slaan voordat de totale EU in de verkoop gaat en de oligargy het compleet overneemt?

  Bij voorbaat dank,

  Een bezorgde burger.

  Reactie door Waterhoofd — vrijdag 25 januari 2013 @ 21:01

 26. Ik ben diep, diep verontwaardigd. Hoe onvoorstelbaar immoreel is het om de toegang tot water te privatiseren. Om over de mogelijkheden tot machtsmisbruik van het in bezit hebben van de toegang tot water nog maar te zwijgen. De bevolking van de EU zou hier heel indringend over geinformeerd moeten worden. Hier moet een geweldige lawaai en heisa over gemaakt worden. Waarom heeft dit onderwerp nagenoeg geen aandacht van de Nederlandse media?

  Reactie door Monique Hoogervorst — zondag 3 februari 2013 @ 19:46

 27. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/01/18/wil-de-europese-commissie-ons-water-privatiseren

  Voor eenieder die het initiatief van “right2water” wil steunen, zie bovenstaande link.

  Reactie door Monique Hoogervorst — zondag 3 februari 2013 @ 19:51

 28. Drinkwatervoorziening is een overheidstaak, net als de zorg voor goed onderwijs, infrastructuur en gezondheidszorg. Het is een schande dat Portugal gedwongen wordt te privatiseren. De prijzen zijn gestegen, de service slecht en wie weet hoe de kwaliteit wordt. Portugezen hebben geen keus. Echt schandalig.

  Reactie door Cecile Insinger — vrijdag 15 februari 2013 @ 22:51

 29. Met de privatisering van basis levensbehoeften maakt de EU duidelijk wiens belang gediend wordt. In elk geval niet dat van de bevolking.

  Reactie door Peter Boer — vrijdag 15 februari 2013 @ 23:05

 30. zolang de macht van lobbies de nationale en europese regeringen corrumpeert en de burger sluitpost is, hebben de antwoorden van ministers en andere goochelaars geen enkele betekenis. We hebben een radicale verandering van het politieke landschap nodig, en dat komt er niet vanzelf. Een staking als tegenmacht lijkt me nog een van de weinige middelen die de burger ten dienste staat.

  Reactie door nico van velzen — vrijdag 15 februari 2013 @ 23:22

 31. als ik alle protesten zo lees,ook op andere forums,dan is de grote meerderheid tegen de meeste privatiseringen,maar dan begrijp ik niets van het stemgedrag dat de sluwe VVD de grootste partij is met haar angst en haatzaaierij en populisme en bescherming van de witteboorden criminelen die door privatiseringen hun zakken lopen te vullen,wie komt in opstand tegen de door rechts gelegaliseerde criminaliteit.

  Reactie door peter bakkum — zaterdag 16 februari 2013 @ 10:48

 32. nog even een reactie op no26,de nl. media is geen publieke organisatie meer,alleen de VPRO nog een beetje,de rest is in handen van de commercie om hun vette directies met onderkinkwabben nog meer te spekken,evenzo de universiteiten in NL. zijn marionnette poppen van de multinationals en leren de studenten niet de waarheid maar leren dingen die alleen in het belang zijn van het grote geld!

  Reactie door peter bakkum — zaterdag 16 februari 2013 @ 11:00

 33. nog even een reactie op no.25 ,RECHTSE politiek is juist VOOR privatisering en ECHTE LINKSE politiek zoals de SP is TEGEN privatisering!en VOOR fatsoenlijk betaalde werkgelegenheid voor IEDEREEN zodat niemand uitgespeeld en uitgebuit kan worden!!

  Reactie door peter bakkum — zaterdag 16 februari 2013 @ 11:13

 34. De film ‘Thrive’, te vinden op YouTube, is een aanrader voor iedereen die wil begrijpen hoe en door wie deze privatisering geregisterd wordt. De politiek heeft niet de grootste invloed. Het is een lange film met een flinke aanllop, maar voor de ongeduldigen: na 1 uur en 10 minuten komt het drinkwater aan de orde.

  Reactie door Joop Harms — zaterdag 16 februari 2013 @ 21:18

 35. Ik vind het schandalig en evil dat een eerste levensbehoefte als water in handen zou komen van organisaties en mensen die ten eerste geïnteresseerd zijn in zakken vullen: méér winst, méér controle, méér bezit. en wie gaan betalen? juist zij die het minste hebben. Als het mogelijk is hiertegen een vuist te maken doe ik mee.

  Reactie door Peter — zaterdag 16 februari 2013 @ 22:30

 36. wanneer wordt de lucht die we inademen geprivatiseerd ?

  Reactie door Eveline — zaterdag 16 februari 2013 @ 22:38

 37. Ik kan ontzettend boos worden om de privatisering van zaken/diensten die het publiek belang dienen. Voor het financiele gewin worden achter onze rug om allerlei boekhoudingen “gemanipuleerd” zodat uiteindelijk een goede controle op dergelijke bedrijven bijna niet zo even 1 2 3 mogelijk. Belangenverstrengeling van politici, overheidsinstantie’s, directies…… Men strooit zand in de ogen van de gewone man. En mocht het zo zijn dat er iemand veroordeeld wordt, dan komt hij of zij er meestal nog redelijk goed van af.
  Ik verbaas me nog steeds dat dergelijke praktijken nog steeds zo makkelijk gepikt worden…..
  Onderstaand een link naar de Arte docu: Water makes money.
  http://www.youtube.com/watch?v=dLaVwYjfejw

  Reactie door Eric — zaterdag 16 februari 2013 @ 23:43

 38. Mijn partij is een warm voorstander van Europese samenwerking. Maar op deze manier (naast een mogelijke terugkomst van Berlusconi als premier van Italië) wordt pro Europa zijn wel heel erg lastig… Het is een grof schandaal dat na alle voorbeelden van ellende na privatisering, nu ook de meest essentiële onderdelen van algemeen nut voorzieningen worden prijsgegeven aan de willekeur van de markt. Zelfs al zou het in Nederland zo zijn dat onze drinkwatervoorziening in tact blijft (Lees: in publieke handen blijft), dan kunnen we het echt niet maken om mensen in andere, Zuid-Europese, landen uit te leveren aan de willekeur van de markt. Europese Unie is prachtig als het gaat om elkaar vooruit te helpen als Europese landen. Niet als het gaat om mensen uit te leveren aan de willekeur van de markt. De vrije markt is weliswaar de drijvende kracht van vooruitgang, maar moet wel in de hand gehouden worden om te voorkomen dat eigenbelang ten koste gaat van de samenleving en de wereld als geheel….

  Reactie door D66 lid — zondag 17 februari 2013 @ 00:11

 39. Was ik even vergeten toe te voegen: Harry, ga zo door en stel dit potentiële gevaar aan de kaak!

  Reactie door D66 lid — zondag 17 februari 2013 @ 00:23

 40. Als ik voor de concurrent kies voor mijn water aansluiting,gaat men dan een aparte watertoevoer speciaal voor mij aan leggen??????
  Neem maar van mij aan dat de plannen gewoon door gaan de slimmerds in Brussel hebben het voor het zeggen ,kan er nog meer salaris aan ze betaald
  Worden.
  Het volk van Europa is te vet en te dom om tegengas te gegeven.

  Reactie door Philip Roos — zondag 17 februari 2013 @ 10:50

 41. Betalen voor kwalitatief goed water , geen punt.
  Maar wat kan er gebeuren als Grootgraaiers de waterlevering gaan uitbaten.

  Drie soorten water
  1e kwaliteit voor the Happy few
  2e kwaliteit voor de middenklasse
  3e kwaliteit (Slootwater) voor hen die niet tot bovengenoemde groepen behoren.
  Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat Nuts bedrijven onder de hoede van de overheid dienen te vallen, zodat iedereen tegen een betaalbare prijs van deze xaken gebruik kan maken.
  Als wij als overheid een bank kunnen naturaliseren, dan kan dat ook met gas/licht/water/zorg/ov

  Reactie door Lubach W.J — zondag 17 februari 2013 @ 12:00

 42. Wederom laat de PvdA zijn ware kleur zien en dat is niet rood.

  Samenwerken op Europees niveau: ja; privatiseren van essentiële diensten: nee.

  Reactie door Paula — zondag 17 februari 2013 @ 14:02

 43. Is dit nu niet iets, waar een referendum over gehouden gehouden moet worden? Het water is van ons allemaal. Het lijkt mij dat niemand zo dom is om dit over z’n kant te laten gaan ! Wat is het volgende wat geprivatiseerd wordt? Het onderhoud van onze dijken misschien? Ik denk wel dat de huidige regering brood ziet in het privatiseren van ons drinkwater. Als het geld oplevert is alles geoorloofd! Tenminste zo lijkt het tegenwoordig

  Reactie door H Breen — maandag 18 februari 2013 @ 00:49

 44. In plaats van allemaal door elkaar te kletsen moeten jullie meedoen aan het Europees burger initiatief.
  Zij willen voor sept 2.000.000 handtekeningen verzamelen TEGEN privatisering.

  Reactie door g.glas — zaterdag 2 maart 2013 @ 11:26

 45. De Bundestag heeft et bijna 300 tegen 120 stemmen besloten dat ze geen bezwaar hebben tegen privatisering van het drinkwater, terwijl ruim 80% van de bevolking er op tegen is.

  Teken :www.right2water.eu

  Reactie door b. bijker — dinsdag 5 maart 2013 @ 08:15

 46. Hier zou een europees burger initiatief echt noodzakelijk zijn, wie maakt zich hier sterk voor. water is een grondrecht

  Reactie door S. Damoiseaux — dinsdag 12 maart 2013 @ 18:55

 47. Als dit ook in Nederland gaat gebeuren is de beer los dus BLIJF AF van het drinkwater.
  Ook in andere landen mag dit nooit een sabotagemiddel voor het verlenen van hulp worden!

  Go Harry van Bommel go!
  Je bent mijn hoop in bange dagen….politiek gezien dan. ;-)

  Reactie door Henny de Waart — woensdag 20 maart 2013 @ 18:25

 48. Ik weet het dreigen op sites is tegenwoordig aan strikte regels gebonden.
  Maar ik ben de Europese unie en het gelobby door de multinationals daarin nu wel meer dan zat .
  En ja het gaat nog te goed in Nederland , maar hoe lang zal het duren voordat ook hier de demonstraties beginnen ,. en er in Den Haag eindelijk eens begrepen word dat de maat vol is.
  Wie aan ons drinkwater komt zal het bezuren,we hebben het niet voor niks in de grondwet laten vastleggen .
  laat ze het geld maar gaan halen waar het zit ,..bij de banken die weer volop winst draaien en de aandeelhouders .
  Die vuile dik nekken komen overal mee weg.

  Reactie door rieks — maandag 6 mei 2013 @ 16:54

 49. Dat de Europese Unie zich ermee bemoeit is sowieso een kwalijke zaak. Maar open en eerlijk gesteld: de productie van auto’s is ook voor het overgrote deel in private handen. En dat gaat prima. Zolang er maar voldoende concurrentie en kwaliteitscontrole mogelijk is, is er niets aan de hand. Zie vergelijkbare ontwikkelingen op de energiemarkt en de telefoniemarkt. Gevolg: drastische verbetering van de prijs-kwaliteitsverhouding.
  Het lijkt me dat niemand erop zit te wachten dat de kwaliteit en de prijs-kwaliteitsverhouding van het drinkwater achteruit gaan. Dat zal ook in een private markt niet gebeuren, zolang de controle op kwaliteit in handen is van een onafhankelijke instantie. En er zijn genoeg private instanties die dat kunnen doen. Je kunt het zelfs zelf uitvoeren. Dan kun je ook nog eens bepalen hoe vaak je de controle wilt en op welke manier.
  Wat is dan nog het voordeel van het allemaal door de overheid te laten regelen?

  Reactie door Rik Kleinsmit — dinsdag 12 november 2013 @ 18:53

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie